Dernekler Kanununda ki Değişikliğin devamı için tıkla

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda Önemli Değişiklik

Türkiye Büyük millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu (“Kanun”) ‘nda bir takım değişiklikler yapılmıştır.


5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda Önemli Değişiklik

Türkiye Büyük millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu (“Kanun”) ‘nda bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği gereğince dernek statüsünde bulunan Federasyonlarımız ve Amatör Spor Kulüplerimizi bu değişiklikler etkilemektedir.

7226 sayılı torba yasa ile Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikler şu şekildedir;

İlk olarak torba yasa ile Kanun’un 23. Maddesinde değişiklik yapılarak genel kurulda üyeliği kabul edilenlerin ve üyelikleri sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlülüğü getirilmiştir. Torba yasa ile getirilen değişiklikten önce yönetim kurulu ve derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin bildirilmesi gerekmekteyken işbu yasanın yayınlandığı 26.03.2020 tarihinden itibaren dernek üyeliğine yeni kabul edilen kişiler ve dernek üyeliğinden ayrılan kişilerin de bildirilmesi gerekecektir.

Bir diğer değişiklik ile Kanun’a “Ek Madde 2” eklenerek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Torba yasa ile getirilen en son ve belki de geçiş hükmü içerdiği için en ivedi değişiklik ise Kanun’a eklenen geçici maddedir. Buna göre Kanun’a Üyeliği Devam Edenlerin Bildirilmesi başlıklı Geçici Madde 1 eklenerek derneklerin bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 26 Mart 2020 tarihinden itibaren altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İşbu hüküm uyarınca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ise Kanun’un 32. Maddesinin s bendi uyarında 500,00 Tl idari para cezası verileceği düzenlenmiştir.

7226 sayılı torba yasa ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda yapılan işbu değişiklik gerek getirdiği yeni ve zorunlu yükümlülükler ve gerekse de para cezaları ile dernek vasfında tüzel kişiliğe haiz spor kulüpleri açısından önem teşkil etmektedir.

Kulüplerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, ilgili değişikliklere dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

Toplam Okuma: 936