Tüzük

KÜTAHYA  AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

                                         ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE :(1) FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Federasyonun adı¨ “KÜTAHYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU” dur.

Kısa adı “KÜTAHYA ASKF”. dir.

Federasyonun Merkezi KÜTAHYA’ dır.

 

MADDE: (2) FEDERASYONUN AMACI VE İLKELERİ

A-AMACI

Kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirerek ortak kullanılabilecek saha ve tesisler ile sporla ilgili sandıklar veya işletmeler kurmak, malzeme temin etmek, spor yayını çıkarmak, Kulüplerin yönetici ve sporcularının daha iyi yetişmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri, panel, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya düzenlenecek bu tip etkinliklere katılımı sağlamak, Kulüplerin sorunlarının çözümü için yardımcı olmak, Amatör sporun gelişmesi ve yetenekli amatör sporcuların Türk sporuna kazandırılması için gereken ilgi ve desteği sağlamak.

Benzer Kuruluşlarla Federasyonun amacı doğrultusunda platform, birlik v.b. gibi oluşturmak. Avrupa Birliği, Dünya Bankası v.b. gibi Uluslararası kuruluşlar nezdinde Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlamak, hibe, kredi, fon, v.b. gibi kaynaklardan yararlanmak.

Federasyonun amaçları doğrultusunda Federasyon ve üye kulüpler adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak.

 

B- İLKELERİ

a- Üyesi bulunan spor kulüplerinin; eğitim, sağlık, beslenme, araç gereç, saha, tesis, malzeme ve yarışma konuları ile diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

b- Sosyal Güvenlik ve Sigorta konusunda Kamu ve özel kuruluşlarla bağlantı yapabilir.

c- Üye spor kulüplerinin, ilgili Kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin üst düzeyde sağlıklı olmasına ve sorunların çözümünde girişimlerde bulunulmasına çalışır.

d- Sporla ilgili olarak çıkarılacak Yasa ve Yönetmeliklerin hazırlanmasına katkılar sağlar.

e- Spor kulüplerine; ucuz ve nitelikli spor malzemeleri sağlamaya çalışır.

f- Üye spor kulüpleri arasındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümünde etkin görev alır.

g- Yüksek Öğretim Kurumu ve kuruluşlarıyla bilimsel spor alanında ilişki kurar ve yardımlaşır. Ayrıca, okul sporlarının gelişmesini sağlamak amacıyla okul kulüp işbirliğinin istenilen seviyeye ulaşması için gereken çabayı gösterir.

h- İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak spor tesislerinin Türk sporuna kazandırılmasında öncülük eder ve üye kulüplerin yararlanmasına yardımcı olur.

ı- Amatör sporu ve sporculuk ruhunu teşvik etmek ve amatör sporu kitlelere tanıtmak amacıyla medya ile gereken işbirliğini kurmak.

i- Her branşta olmak üzere; spor kulüpleri arasında yurtiçi ve yurtdışı yarışma organizasyonları düzenlemek, gerektiğinde ASKF karması teşkil ederek yurtiçi veya yurtdışı yarışma ve organizasyonlara katılmak.

k- Her yıl “Amatör Spor Günü” veya “Amatör Spor Bayramı” kutlamalarını gerçekleştirmek.

l- Sporla ilgili her türlü konuları içeren; dergi, gazete, broşür v.b. gibi yayınları çıkarmak.

 

 

Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MADDE  ( 3 )

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a ) 1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

4-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

5-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

6-Federasyonun faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

8-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu

b )       Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyonun, Spor ve Sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

MADDE: (4) ÜYE OLMA KOŞULLARI

Her türlü yasal görevlerini yerine getirmiş, yürürlükteki Dernekler Yasası ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya yetkili kuruluşların Yasa ve Yönetmeliklerine uygun olarak spor yapmak ve yaptırmak amacıyla kurulan ve bu konudaki uygunluğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarca onaylanan Amatör spor kulüpleri Federasyona üye olabilirler.

Ancak Federasyona üye olacak Amatör spor kulüpleri olağan veya olağan üstü genel kurullarında Federasyona üye olmaları ile ilgili karar almaları, isim değişikliği yapan Amatör spor kulüpler isim değişikliklerini ilk olağan veya olağan üstü genel kurullarında yeni ismiyle üye olmaları için karar almaları halinde Federasyona genel kurul kararını bildirdikleri tarihten itibaren yeni ismi ile üyeliği devam eder.

 

MADDE: (5) ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

Kulüplerin, Federasyona üye olabilmeleri için; Olağan veya Olağanüstü Genel kurullarından karar almaları gerekmektedir. Kulüplerin bu üyelik kararını Federasyona yazılı olarak bildirmeleri şarttır. Federasyon Yönetim Kurulu üye olmak isteyen kulüplerin yazılı başvuruları ve diğer evraklarını inceleyerek, 1 ( bir ) ay içinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak ilgili kulübe bildirir. Üye kulüpler, Federasyon Tüzüğüne ve Yönetmeliklerine uymak zorundadırlar

 

MADDE : (6) ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Aşağıda belirtilen durumlarda kulüplerin Federasyona üyeliği sona erer:

a-Üye kulüplerin Genel Kurullarından almış olduğu çekilme kararının, Federasyon Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilmesi.

b- Federasyon Ana Tüzüğüne aykırı tutum gerekçesiyle Disiplin Kurulunun teklifinin Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile,

c- Yazılı uyarıya rağmen mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye kulüplerin, bu durum nedeniyle Federasyon Yönetim Kurulunca alınan karar ile,

d- Üye kulübün Genel Kurulunun fesih kararı alması ile,

e- Federasyon üyesi amatör spor kulübünün aynı veya değişik amaç taşıyan bir başka Federasyona girmesi, (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı özerk ve spor branş Federasyonları hariç) veya yürürlükteki Dernekler Yasasına aykırı hareket ve eylemlerde bulunması halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile,

f- Federasyon üyesi kulüplerden spor erdemliği ve Fair-Play kurallarına aykırılığı alışkanlık haline getirenler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı ikaz ve ihtarlara rağmen aynı tutum ve davranışları devam ettirmeleri halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

g- Üyelikten ayrılma, üye kulübün Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez

 

 

MADDE :(7) FEDERASYONUN ORGANLARI

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetim Kurulu,

Disiplin Kurulu,

 

 

MADDE : (8) GENEL KURULUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

A-GENEL KURULUN OLUŞUM ŞEKLİ

a-Federasyon Genel Kurulu; üye Kulüplerin yasal süresi içerisinde en son yapılan genel kurulunda seçilen 3 (üç) er delege, Federasyon başkanlığı görevi yapanlarla, 5 ( Beş ) dönem veya daha uzun süre yönetim kurulu üyeliği yapanlar genel kurul doğal delegesidirler. Yasal süresi içerisinde genel kurulunu yapmayan ve üst kurul delegesini Genel Kurul ilan tarihine kadar bildirmeyen üye kulüpler eski delegeleri ile genel kurula katılamazlar. Üye kulüp genel kurulları Üst kurul delegeleri seçimini yönetim kuruluna devir edemezler. Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu 3 ( üç ) yılda bir Haziran ayında toplanır. Genel Kurullara Kulüp temsilcisi olarak katılan delegeler ancak bir kulüp adına oy kullanırlar.

b- Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi en az 15 ( onbeş ) gün önce üye kulüplere elektronik posta veya gazete yada yazı ile bildirilir. Genel Kurul, katılma hakkına sahip delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz, ilk ve ikinci toplantının arası 7 ( yedi ) günden aşağı olamaz.(Genel kurulun yapılacağı günler hariç) Genel kurul delegesi olmayanlar Federasyon organlarına seçilemezler.

c- Federasyonun Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl  üyeleri o dönem için Genel Kurul Delegesidirler. Ancak; bu delegelerin, ayrıca Kulüp delegesi olmaları halinde, yalnız bir yerden oy kullanırlar.

d- Delegeler, Genel Kurula fotoğraflı ve geçerli kimlik belgeleri ile isimleri içeren listeleri imzalayarak katılırlar.

e-Genel Kurulda delegeler oylarını ancak kendileri kullanırlar.

f- Genel Kurul toplantılarını yürütmek için bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan vekili ve İki Sekreter Üye Genel Kurula katılan delegelerce, açık oyla seçilir. Divana seçilebilmek için Genel Kurul delegesi veya TASKK tarafından görevli olmaları şarttır.

g- Genel Kurulda sadece gündem de yazılı maddeler görüşülür. Ancak, Olağan Genel Kurulda toplantıya katılan delegelerin en az onda birinin yazılı önerisi üzerine gündeme ek yapılması veya gündem maddelerinde sıra değişikliğinin yapılması oylamaya sunulur.

h- Genel Kurul toplantılarını Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar.

ı- Genel Kurula katılacak kulüp delegeleri, Kulüplerin yasal süresi içerisinde en son yaptıkları Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarında seçilirler.

k- Kulüpler, Genel Kurullara katılabilmeleri için üyelik aidatlarını ödemek ve delegelerini yasal süre içerisinde Federasyona bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde Genel Kurula katılamazlar.

 

B- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Yasalarda ve Tüzükte gösterilen, yerine getirilmesi zorunlu olan işleri görüşüp karara bağlar.

a-Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılan Delegelerin üçte ikisinin kabul etmesi şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak Yönetim ve Denetim Kurulunun asıl üye sayısın iki katından aşağı olamaz. Tüzük değişikliği ve fesih Genel Kurula katılan delegelerin üçte ikisinin oyu ile diğer kararlar salt çoğunlukla alınır.

b-Başkan, Yönetim, Denetim,  Disiplin Kurullarını, Onur  ve TASK Konfederasyonu Üst Kurul delegelerini gizli oyla seçer. Bu kurulların raporlarını görüşüp karara bağlar. Yöneticileri ibra eder veya haklarında dava açılması konusunda karar alır, yetki verir, görevlendirme yapar.

c-Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun kararlarına karşı yapılan itirazları görüşüp sonuçlandırır.

d-Yasalarda ve Tüzükte yazılı konuların ve ilkelerin gerçekleşmesi yolunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

e-Gelecek döneme ilişkin bütçe taslağını karara bağlar.

f-Taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

g-Federasyonun gereğinde dağılmasına (Feshine) karar verir.

 

MADDE : (9) YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A-YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ

 

Yönetim Kurulu; Genel kurulca 3 ( üç ) yıl için, delegeler arasından doğrudan seçilen 1 ( bir ) Başkan, 1 ( bir ) Genel Sekreter ve  13 ( Onüç ) asıl üyeden oluşur. Ayrıca Genel Kurul yönetim kurulunun 15 ( Onbeş ) yedek üyesini de seçer. Genel Kurullarda, doğrudan seçilen 1 ( bir ) Başkan ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu, Onur  ile TASK Konfederasyonun asıl  üyeleri, oy pusulalarında birlikte yazılabilir.

 

 

Seçimler Genel Kurul delegeleri tarafından Divan Başkanından imza karşılığı alınan Federasyon Mührü bulunan zarfın içine tercih ettiği adayın oy pusulasını koyar sandığa atarak oyunu kullanır. İşaretli oy pusulası geçersiz sayılır.

Doğrudan seçilen 1( bir ) Başkan , 1 ( bir ) Genel Sekreter  ile  Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Onur ve TASKK asıl ve yedek üyeleri, Genel Kurulda gizli oy açık tasnifle liste halinde asıl ve yedek üyeler olarak seçilirler. Yönetim Kurulu Yedek üyelerinin oy sayıları eşit olursa sıralama listede yazılı olduğu gibi sıralanır.

Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu en fazla 10 (On) gün içinde toplanıp 1 (bir) Başkan Vekili, 4 ( dört ) Başkan Yardımcısı, 1 ( bir ) Genel Sekreter  Yardımcısı, 1 ( bir ) Mali Sekreter, 1  ( bir ) Mali Sekreter Yardımcısı, 1 ( bir ) Eğitim Sekreteri, 1( bir )Teşkilatlanma Sekreteri, 1 ( bir ) Halkla İlişkiler Sekreteri, 1 ( bir ) Basın Sözcüsü , 1 (bir ) Sosyal İşler Sekreteri seçer.

Yönetim Kurulu Başkanınca, Genel Kuruldan sonra, ilgili yasanın tanıdığı süre içinde organlara seçilen asıl ve yedek üyeler, yine ilgili yasanın öngördüğü biçimde Valiliğe bildirilir. Yönetim Kurulu ayda en az 1 ( bir) kere, ayrıca Başkanın veya yarıdan bir fazla Yönetim Kurulu üyesinin başvurusu üzerine her zaman toplanır. Arka arkaya 3 ( üç ) kez toplantılara özürsüz katılmayan üyeler Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar.

Ayrıca Yönetim Kurulundan herhangi bir nedenle ayrılanların yerlerine sırasıyla yedek üyeler çağrılır. Yönetim Kurulunun toptan görevi bırakması ya da Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde, (Yedek üyeler dahil) kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından Genel Kurul 1 (bir) ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Başkanlık ve Genel Sekreterlik makamında her hangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu kendi arasından Başkanı ve Genel Sekreterini  seçer. Seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu olağan genel kurul dönemine kadar görevlerini sürdürür.

 

 

B- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b-Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

c-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.

d-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek.

e-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

f-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

g-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Genel Kurula sunmak.

h-Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

ı-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

k-Derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

l-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

 

C-FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAYLIK, BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Federasyon Başkanlığına, daha önce Federasyonda iki dönem yönetim kurulu üyeliği veya arka arkaya 2 dönem genel kurul delegeliği yapmış olanlar aday olabilirler. Ayrıca Federasyon başkanlığına aday olacak kişinin bu isteğini Genel Kurul’un 1. toplantısından  en az 15 gün  önce yazılı olarak federasyona bildirmesi gerekir

a- Gerçek ve tüzel kişilerle tüm kurumlar karşısında Federasyonu temsil eder.

b- Yönetim Kurulunu Genel Sekreterle birlikte toplantıya çağırır,

c-Yönetim Kuruluna Başkanlık eder,

d-Basına demeç verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantısı düzenler, bu konularda Yönetim Kurulunun oluru ile başka bir üyeye yetki verebilir. Bildirim ve basın toplantılarında Yönetim Kurulunun olurunun sahibidir.

e- Federasyon adına çıkacak yayınların sahibidir.

f- Başkanın yokluğunda, Yönetim Kuruluna, Başkan Vekili  Başkanlık yapar. Başkanın yetkilerini kullanır.

g- Gelir ve gider belgelerini onaylar. Bu yetkisini Yönetim Kurulu kararı ile ilgili Başkan Vekiline devredebilir.

h- Başkanlar Kurulunu, Yönetim Kurulu kararı ile toplantıya çağırır.

 

D-GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

a-Federasyonun yazı işleri ve toplantılarının gündemlerini hazırlar, yazışmaların ve haberleşmelerin düzenli olmasını sağlar.

b- Federasyonda çalışan personelleri sevk ve idare etmek.

c- Federasyonun beyanname dışında mülki amirliğine yapacağı bildirimlere ilişkin yazışmaları yapmak.

d- Diğer görevlilerin, yetki, görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu karar defterine işlenecek şekilde hazırlar, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kuruluna sunar.

e-Başkanla birlikte Yönetim Kurulunu yazılı veya elektronik posta ile toplantıya çağırır

E-  BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a-      Başkanın olmadığı zamanlarda; Başkanın yetkilerini kullanmak, federasyonu temsil etmek, Yönetim, Yürütme ve Başkanlar kuruluna başkanlık yapmak.

b-      Başkana grevlerinde yardımcı olmak

c-      Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

F-  MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

a-      Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak

b-      Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak

c-      Federasyonun işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş defterini tutmak

d-      Mali konular ile ilgili yazışmaları yapmak

e-      Federasyonda görevli  personellerin özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

f-       Her takvim yılının ilk dört ayı içinde ( Nisan ayı sonuna kadar ) federasyonun bir önceki yıla ait beyannamesini hazırlamak

g-      Federasyona ait gelir tahsil etmesi için yönetim kurulu kararı ile tespit edilen kişi veya kişiler adına yetki belgesi düzenlemek,

h-      Başkanı vereceği diğer görevleri yapmak

 

G-  BASIN SÖZCÜSÜNÜN  GÖREV VE YETKİLERİ

a-      Federasyonun organizasyon , faaliyet ve çalışmalarını görsel, yazılı basın ve internet yolu ile kamuoyuna ve kulüplere duyurmak

b-      Basında federasyonla ilgili haberleri takip etmek

c-      Başkanın verdiği yetki doğrultusunda basına açıklama yapmak

 

H-  YÜRÜTME  KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Federasyon işlerinin daha hızlı pratik yürütülmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, Federasyon Başkanı, 1 ( bir ) Başkan Vekili, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter, ile

5 (Beş) kişilik yürütme kurulu oluşur.

Yürütme Kurulu ayda en az 1 (bir) toplantı yapar. Alınan kararlar ve yapılan çalışmalar Yönetim Kurulunun tasvibine sunulur. Yönetim Kurulunun onaylamadığı kararlar geçersiz olur.

Yürütme Kurulu toplantılarına Başkan veya Başkan Vekilinin herhangi birinin katılması zorunludur.

MADDE: (10) DENETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A-DENETİM KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ

Federasyon Genel Kurulunca seçilen 5 ( Beş) asıl ve 5 (Beş) yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu genel kuruldan sonra 10 (on) gün içerisinde toplanır. Kendi aralarında 1 (bir) Başkan, (1) bir Başkan Yardımcısını seçer.

 

B-DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek üzere seçilen Denetleme Kurulu 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Yönetim Kurulunun çalışmalarını, gelir ve gider işlemlerini denetler, dilek ve görüşlerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Kurul bir hafta önceden haber vermek koşulu ile dilediğinde denetleme yapabilir. Denetim Kurulu Genel Kurula sunulmak üzere Denetim Kurulu raporunu hazırlar. Denetim Kurulu asıl üyelerinden boşalma olursa sırası ile yedek üyelerden çağırılır.

 

MADDE :(11) DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A-DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ

Disiplin Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından seçilen 5 ( Beş ) asıl, 5 ( Beş ) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri kendi arasından 1 ( bir ) Başkan ve 1 ( bir ) Başkan Vekili seçerek göreve başlar.

 

B-DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun tüzük, yönetmelik, ilke, ve amaçları ile Yönetim Kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı davranan üye kulüpler, Federasyon organlarının mensupları ve delegeleri hakkında duruma göre;

a-Uyarma,

b-Kınama,

c-Görevden uzaklaştırma,

d- Federasyonun yapacağı ayni ve nakdi ile buna benzer yardımlardan yoksun bırakma,

e-Sürekli çıkarma cezaları verebilir.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından savunma için verilen 10 ( on ) günlük sürenin dolmasından sonra Genel Sekreter tarafından 3 ( üç ) gün içerisinde toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu isterse Sözlü savunmada alabilir. Kararını 1 ( bir ) ay içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu tarafından verilen her türlü cezalar Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da onaylanmış cezalandırmaları ancak Genel Kurul bozabilir. Bunun için ceza alanlar kendilerine yapılan tebligata Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaat ederek itiraz edebilir. Bu itiraz yapılacak ilk Genel Kurulu gündemine alınmak zorundadır. Genel Kurulun kabul ve bozma kararı kesindir.

 

 

MADDE: (12) ONUR KURULUNUN OLUŞUMU, SEÇİMİ  GÖREV VE YETKİLERİ

Onur Kurulu, en fazla 10 (on ) üyeden oluşur. Kurulun yedek üyeleri yoktur. Onur Kurulu Üyeleri Federasyona uzun ve büyük katkılarıyla hizmetleri geçmiş kişiler arasından Yönetim Kurulunca titizlikle belirlenerek seçilirler.

Kurul; Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve Federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az 1 ( bir ) kez toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, ayrıca gerekli gördüğünde de Kurulu toplayabilir. Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kurulu’na her türlü görevi verebilir.

 

 

MADDE:(13)

A-     BAŞKANLAR KURULU İLE GENÇLİK KURULUNUN  GÖREV VE YETKİLERİ

 

Başkanlar Kurulu :

Başkanlar Kurulu, Federasyonun üyesi olan kulüplerin Başkanlarından oluşur. Kulüp Başkanlarının yazılı özürleri veya başka zorunlu nedenlerin çıkması halinde kulüp Yönetim Kurulları, Başkan adına bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirebilir.

Başkanlar Kurulu, iki seçim dönemi arasında en az üç kez toplantıya çağrılır. Toplantılar Yönetim Kurulu kararı ile Kütahya dışında da yapılabilir. Kurulun kararları öneri niteliğindedir.

Kurul Başkanı Federasyon Başkanıdır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz, sekreterya işleri Federasyon Genel Sekreteri tarafından yürütülür. Kararlar açık oyla alınır. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir.

Kurul kararları Yönetim Kurulunca mühürlenmiş olup Başkanlar Kurulu defterine işlenir. Başkanlar Kurulu defteri toplantıya katılanlarca imzalanır.

Gençlik Kurulu ;

Spor yönetiminin her alanında görev yapmak üzere ASKF yönetim kurulu’ nun belirleyeceği sayıda değişik spor branşlarında kadın ve erkek genç sporcuların katılımı ile gençlik kurulu oluşturulur. Gençlik Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Gençlik Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ASKF yönetim kurulunun onayından sonra uygular.

Gençlik Kurulunun Görevleri;

a-ASKF yönetim kurulunun uygun göreceği zamanlarda kurul başkanı ve ASKF’ce katılması uygun görülen kurul üyelerinin ASKF yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

b-ASKF’nin amaçları ve ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmak ve ASKF yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c-Spor kulüplerini ve sporcuları ASKF çalışmaları hakkında bilgilendirmek. İlişkilerin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek.

d-Proje hazırlama ve değerlendirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler ile bu konuda işbirliği yapmak,

e- Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli raporlar hazırlamak.

f-Spor tesislerinin korunması ve amacına uygun olarak kullanılması için ilgili ve yetkililerle birlikte tedbirler almak.

g-Özellikle engelliler, göçmenler, sokak çocukları, bağımlı gençler ve olanakları kısıtlı yerleşim alanlarında yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin spor yapacağı alanlar oluşturulması ve spor faaliyetleri düzenlenmesi için projeler geliştirmek,

h- Yaz dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile kültür, sanat, çevre etkinlikleri ve spor faaliyetleri düzenlemek.

ı- Çocuk ve gençlerimizin iyi ahlaklı, vatanını ve milletini seven, hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş bireyler olması için seminer, konferans, sempozyum, panel ve organizasyonlar düzenlemek.

i-Hayvana, çevreye, kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddetin ve baskının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak.

j-Gençlerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılması için çalışmalar yapmak.

k-Gençlerin alkol, tütün mamülleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli eğitimleri sağlamak.

l-Konfederasyonca düzenlenecek “ASKF’ler Gençlik Kurulu” toplantılarına katılmak.

 

MADDE : ( 14 ) MALİ HÜKÜMLER

A – MALİ HÜKÜMLER

Federasyonun tüm mali işleri Mali Sekreter ve yardımcısı tarafından yürütülür. Federasyon Yönetim Kurulu, üyesi olan kulüplere, üye kulüp sporcusu, idarecisi ve antrenörlerine gerektiğinde maddi yardımda bulunabilir. Bu yardımlar, alınan Yönetim Kurulu kararına göre nakdi veya ayni olabilir. Bütçenin kullanımındaki yasal belgeler Başkan, ve Mali Sekreter  tarafından imzalanır.

 

B – BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon faaliyetleri ve ihtiyaçları için usul ve esasları Yönetim Kurulu Kararında belirtilmek kaydıyla Banka kredisi veya satın almaları taksitlendirmek suretiyle borçlanabilir.
Daha uzun vadeli ve yüklü borçlanmalar, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kefalet niteliğindeki müsaadesi alınmak kaydıyla mümkündür.

 

C – İÇ DENETİM ŞEKLİ

Federasyonun iç denetimi; özellikle yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tebliğ, tarife ve talimatlar genel şartlar ile Federasyonun ana sözleşmesi doğrultusunda oluşturulan strateji ve politikalarına uygunluğun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amaçlı sistemi ifade eder.

İç denetim kapsamındaki denetim faaliyetleri Yönetim Kurulunca kendi aralarından atadıkları bir üye tarafından yürütülür. İç denetimle görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyesinin Eğitim ve Öğretim ile mesleki deneyiminin denetleme yapacak düzeyde olmasına dikkat edilir.İç denetimden sorumlu üye tarafından yapılan denetim ve kontrol çalışmaları rapora bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yaptırılabilir. Raporlarda suç unsuru varsa sorumlu kişiler hakkında gerekli işlem Yönetim Kurulunca yapılır. Denetim kurulu dışında denetim yapılması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

D -Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri*

Federasyonun gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyonun gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu”, Geçici görev yolluk bildirimi veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

MADDE: (15) FEDERASYONUN GELİRLERİ

a- Üye kulüplerden alınacak giriş ve yıllık aidatlar,

b- Yardım ve bağışlar,

c- Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler,

d- Dergi ve diğer yayın gelirleri,

e- Reklam gelirleri,

f- Her türlü spor organizasyonu gelirleri,

g- Banka faiz gelirleri,

h- Devlet yardımı,

ı- Üst kuruluş olan Konfederasyonca yapılan her türlü yardımlar,

k- Yasalar ve Yönetmelikler gereği tüm kulüplerden hizmet karşılığı alınan ücretler,

l- Sponsorluk gelirleri

m-Federasyon amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, federasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

n- Diğer gelirler. Gelirlerin hangi bankaya ve ne miktarda, hangi koşullarda yatırılacağını veya bu gelirlerin daha rant şekilde kullanılmasını Yönetim Kurulu kararlaştırır.

o- Üye kulüplerin Federasyona ödeyecekleri giriş aidatı 50.00.-TL (Elli) ve yıllık aidat tutarı 20.00-TL (Yirmi)’dır. Bu tutarlar bir defada ve peşin olarak ödenir.

Giriş ve üyelik aidatı değişiklikleri Genel Kurul Kararı ile yapılır.

 

 

MADDE: : (16) FEDERASYONUN GİDERLERİ

Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş ve Başkanca onaylanmış amaca yönelik her türlü giderlerdir. Bu giderler, usulüne uygun şekilde düzenlenen fatura, gider pusulası, vb., gibi belgeler karşılığı muhasebe kayıtlarına işlenir. Bu belgeler en az 5 (beş) yıl saklanır.

 

 

 

Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 17-Defter tutma esasları;

Federasyonun, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

 

 

 

Tutulacak Defterler

Federasyonca, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Beyanname Verilmesi*

Madde 18-Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından  DERBİS üzerinden bildirilir.

 

 

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi DERBİS üzerinden bildirilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE: (21) FEDERASYONUN DAĞILMASI ( FESHİ )

a- Federasyon’un sona erdirilmesi veya sona ermesi, yürürlükteki ilgili yasanın koyduğu kurallar içinde başlatılır, yürütülür ve sonuçlandırılır.

b- Tüm üye kulüplerin ayrılmaları, mahkeme kararları veya delegelerin üçte ikisinin katılacağı bir Genel Kurul toplantısında üçte iki çoğunluk kararı ile Federasyon sona erdirilebilir. Federasyonun sona erdirilmesi için düzenlenen Genel Kurulda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantıda Tasfiye Kurulu da oluşturulabilir.

d-      Federasyonun sona ermesi ve erdirilmesi halinde, para ve mal varlığı üye kulüpler arasında paylaştırılabileceği gibi, üst kurulusu olan Konfederasyona veya spor kulüplerine hizmet veren başka bir spor derneğine, sporla ilgili bir kamu kuruluşuna devredilebilir.

 

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22-Genel kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde  KÜTAHYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, yukarıda belirlenen yerlere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE: (24) FEDERASYONUN KURUCU SPOR KULÜPLERİ

A -PINAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ                  B - PORSUK SPOR KULÜBÜ

Temsilcileri:                                                             Temsilcileri :

1)    Kazım ARIOĞLU                                                      1 ) Gafur ÇETİN

2)    Sait BAYRAKKAYA                                                  2 ) İlyas  ÖZKALKAN

3)    Abdullah ERTÜRK                                                    3 ) Mustafa Asım AKLIŞ

4)    Haşim EMRE                                                            4 ) Güner ULUSAVAŞ

5)    Ahmet MERAL                                                         5 ) Galip EBEOĞLU

 

Bu tüzük 24 (Yirmidört)  maddeden ibarettir.