Tüzük

KÜTAHYA  AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
 
Madde 1-) Federasyonun Adı, Merkezi, Kurucu Kulüp, Kulüp Temsilcileri ve Yönetim Kurulu:

 1. Federasyonun Adı  Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’dur. Kısa adı KÜTAHYA ASKF’dır.
 2. Federasyonun Merkezi  Kütahya  İli ’dir.
 3. Federasyonun Kurucu Kulüpleri ve Temsilcileri aşağıda belirtilmektedir.
 
SIRA KURUCU SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİLERİ (Her Kulübü Temsilen 3 kişi)
1 PORSUK SPOR MUSTAFA ASIM ALKIŞ
2 PORSUKSPOR İLYAS ÖZKALKAN
3 PORSUK SPOR GÜNER ULUSAVAŞ
4 PINAR GENÇLİKSPOR KAZIM ARIOĞLU
5 PINAR GENÇLİKSPOR SAİT BAYRAKKAYA
6 PINAR GENÇLİKSPOR HAŞİM EMRE
 
 1. Federasyonun Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adı ve Soyadı Ünvanı
1 M. ASIM ALKIŞ Başkan
2 GAFUR ÇETİN Üye
3 İLYAS ÖZKALKAN Üye
4 GÜNER ULUSAVAŞ Üye
5 KAZIM ARIOĞLU Üye
6 SAİT BAYRAKKAYA Üye
7 HAŞİM EMRE Üye
8 GALİP EBEOĞLU Üye
9 ABDULLAH ERTÜRK                           Üye
10 AHMET MERAL                          Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
Madde 2-) Federasyonun Renkleri, Amblemi (Logosu), Ayırıcı İşaretleri ve Tanımlar:
 1. Federasyonun Renkleri         : Kırmızı – Beyaz ’dir
 2. Federasyonun Logosu          : Vazo
 
 
 
(3)Tanımlar:
 1. Bakanlık                            : Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 2. İl Müdürlüğü                     : Gençlik ve Spor İl müdürlüğünü,
 3. Konfederasyon (TASKK) : Federasyonumuzun üst kuruluşu Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunu,
 4. Federasyon (ASKF)          : İlimizdeki Spor kulüpleri ve/veya Spor anonim şirketlerinin üst kuruluşu olan  Kütahya  Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu,
 5. Spor Federasyonu              : Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,
 6. Spor Kulübü                      : Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,
 7. Spor kulübü yöneticisi       : Spor kulübü yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunca kendisine spor kulübünün yönetimi veya temsili görevi verilmiş gerçek kişiyi,
 8. Spor Anonim Şirketi         : Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,
 9. Spor Anonim Şirketi Yöneticisi: Spor anonim şirketi yönetim kurulunca spor anonim şirketinin yönetim veya temsili hususunda murahhas üye veya müdür olarak yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,
 10. Delege (Temsilci Üye)      : Federasyonun genel kurullarında, Spor kulüpleri ve/veya Spor anonim şirketlerini temsil eden ve kendi genel kurullarınca seçilen gerçek kişileri,
 11. Üye Kulüp                         : Federasyonumuza üye, spor kulüpleri ve/veya spor anonim şirketlerini, ifade eder
 
Madde 3-) Federasyonun Amacı:
 1. Spor Kulüplerini bir çatı altında toplayarak güçlenmesini sağlamak, amatör sporun ve sporcu gençliğin bütünleşmesi, gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
 
 1. Üye kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, lokal vb tesisler açmak, birlikte sportif eğitim olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, üye kulüplerine her alanda destek olmak ve yardım etmek ile amatör sporun gelişmesine katkıda bulunmak,
 2. Bu tüzük hükümlerine göre bakanlık ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak,
 3. Faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Üye kulüplerin spor federasyonların faaliyetlerine katılmasını ve spor yaptırmasını teşvik etmek, spor yapmak suretiyle çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
 5. Üye kulüplerinin, sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde üye kulüplerinin ve amatör sporcuların federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.
 6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.
 7. Hizmet ve gelir artırıcı projeler uygulamak ve gereğinde özel amaçlı vakıflar ve sandıklar kurmak veya kurulmuş olan vakıf ve sandıklara katılmak,
 8. Spor Kulüplerinin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla iş birliği yapar. Eğitim amaçlı panel, seminer, sempozyum, kongre vb toplantılar düzenlemek.
 
 
Madde 4-) Federasyonun Faaliyet Alanı, Çalışma Konuları ve Biçimleri:
 1. Amatör sporda yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmada çaba gösterir,
 2. Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur, üye kulüpler ile devlet, gönüllü ve özel kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar,
 3. Üye Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur, gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar, yaptırır. Bunun için tüm spor dallarında yarışma, müsabaka, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.
 4. Sağlık ve Sosyal Güvenlik sorunlarına eğilir,
 5. Üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmeliklerine uyar.
 6. Üye kulüplerinin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla iş birliği yapar, Beden Eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarır.
 
 
 
 
 1. Spor Mevsiminin başlaması nedeniyle “Amatör Spor Haftası”, toplu açılış şenlik ve törenleri vb düzenleyebilir.
 2. Bakanlık ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel faaliyetlere katılmak.
 3. Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
 4. Federasyona ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.
 5. Federasyonun geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.
 6. Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 7. Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.
 8. Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 9. Yeni üye kulüplerin alınmasına özen göstermek ve üye kaydetmek,
 10. Federasyon bünyesinde oluşturulacak kurullar ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,
 11. Federasyon yurt içinde ve yurt dışında sportif amaçlı geziler düzenleyebilir.
 
Madde 5-) Üye Olma Hakkı:         
 1. Federasyona, her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan, Bakanlığın kabul ettiği spor dallarından en az birinde faaliyet gösteren ve bu spor dallarına kayıt ve tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri üye olabilir.
 2. Bakanlık tarafından kayıt ve tescil edilmemiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri federasyona üye olamazlar.
 3. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri üye olabilmeleri için, kendi genel kurullarında karar almaları ve bu karara ait genel kurul divan tutanağını ilgili ekleri bir yazı ekinde Federasyona bildirmeleri zorunludur.
 4. Federasyon Yönetim Kurulu, otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucu müracaat sahibi spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerine yazı ile bildirir.
 5. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.
 6. ASKF’ye üyelik başvurusu reddedilen kulüplerin itirazı halinde, itiraz gerekçesi ve ASKF’nin red kararı ile ilgili bir dosya oluşturularak üst kuruluş olan TASKK’a kulüp tarafından itiraz edilebilir. Üyelikle ilgili TASKK yönetim kurulunun incelemesi sonrası üyeliğe kabul veya reddine ilişkin Konfederasyon görüşü ilgililere bildirilir.
 
 1. Üyelik aidatını ödemediği için üyelikten çıkarılan üye kulüpler, ancak genel kurul kararıyla üyeliğe kabul edilebilirler.
 2. Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye kulüpler genel kurulda oy kullanamaz.
 3. Başvurusu kabul edilen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, üye kayıt defterine kaydedilir.
 4. Hiçbir kulüp federasyona üye olmaya zorlanamaz.
 
 
 
 
 
 
Madde 6-) Üyeliğin Sona Ermesi:
 1. Üyelik için mevzuat ve yönetmeliklerde aranılan nitelikleri sonradan kaybeden üye kulüplerin, üyeliği Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.
 2. Üye Kulüpler, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye kulüp genel kurullarında üçte iki çoğunlukla karar almaları ve bu kararı yazılı olarak bildirmek kaydıyla federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
 3. Federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden veya federasyon organlarınca verilen kararlara uymayan, üye aidatlarını yazılı tebligata rağmen otuz (30) gün içinde ödemeyen kulüpler, disiplin kurulunun önerisi ve federasyon yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Üyeliğin sona erdiğine dair alınan yönetim kurulu kararından sonra üyelik kaydı defterden silinir. Federasyon tüzüğüne aykırı hareket ettiklerinden dolayı üyelikten çıkartılan üye kulüplerin genel kurula itiraz hakkı vardır.
 
Madde 7-) Üye Kulüplerin Hakları:
 1. Üye kulüpler ile delegeleri eşit haklara sahiptirler. Federasyon üye kulüpleri ve delegeleri arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez. Eşitliği bozan veya bazı üye kulüplere ve delegelerine bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üye kulübün ve delegenin, federasyon faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye kulüp, federasyon malvarlığında hak iddia edemez.
 2. Her üye kulüp delegesinin yapılacak genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 
Madde 8-) Üye Kulüplerin Yükümlülükleri:
 1. Üye Kulüp, Federasyon internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya üye kulübün bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle, federasyon tüzüğünün yükümlülüklerini ve federasyon duyurularını, tebligat olarak kabul eder.
 2. Üye kulüpler giriş aidatı olarak genel kurulca belirlenen yıllık aidat miktarının en fazla beş (5) katını geçmeyecek miktar olan  100  TL öderler. Yıllık aidat miktarı  20 TL dır. Tüzüğün ilgili maddeleri gereği yapılacak tebligata rağmen aidatını ödemeyen kulüpler yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.
 3. Her üye kulüp ve delege Federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üye Kulüpler ve delegeleri şahsi iş ve işlemlerinde federasyon adını kullanarak menfaat sağlamak ya da alacak veya borç ilişkisine giremezler.
 
Madde  9-) Federasyonun Kurulları:
 1. Federasyonun Zorunlu Kurulları,
 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu’dur.
 1. Federasyon Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararıyla Oluşturulabilecek Kurullar;
 1. Onur Kurulu ve Disiplin Kurulu,
 2. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile Yürütme, Danışma, Bilim ve Sağlık, Hukuk, Eğitim, Mali, Sicil, Basın ve Halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka kurullar oluşturabilir. Bu kurullara zorunlu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 
Madde 10-) Federasyonun Kurullarında Görev Alamayacaklar:
 1. 7405 sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu”nun 5. Maddesinin (4). Fıkrasında belirtilen suçlardan mahkûm olanlar, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren,
 2. 7405 sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu”nun 5. Maddesinin (5). Fıkrası kapsamındaki kurullardan son beş (5) yıl içinde bir defada bir (1) yıl veya toplam iki (2) yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanlar, kararının kesinleştiği tarihten itibaren,
Federasyonun genel kurul dışındaki kurullarında görev alamazlar.
 
 
Madde 11-) Genel Kurulun toplanma zamanı ve yeri:
 1. Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup; olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
 2. Olağan toplantı: Genel kurul üç (3) yılda bir  Haziran ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.
 3. Olağanüstü toplantı: Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin noter onaylı yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul toplantısında ilan edilen gündeme ek yapılamaz, sadece gündemdeki konular görüşülür.
 4. Yönetim kurulu, toplanması gereken genel kurulu toplantıya çağırmazsa; delegelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hukuk hâkimi, üye kulüplerden bildirilen üç (3) delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 5. Genel kurul toplantıları, federasyonun merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
 
Madde 12-) Genel Kurulun oluşumu:
 1. Üye kulüpler federasyon genel kurulunda, üç (3) ASKF delegesi ile temsil edilirler. Bu delegeleri kulüpler kendi genel kurullarında seçerler. Kulüp Yönetim kurulunun delege seçme ve belirleme hakkı yoktur. Üye kulüpler genel kurul sonuç bildirimi, genel kurul tutanağı ve delegelerini bir yazı ekinde kulüp genel kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Federasyona bildirmeleri gerekmektedir.
 2. Üye kulüp delegeleri kendi genel kurullarında yenisi seçilene kadar bu haklarını korurlar.
 3. Üye kulüp delegelerinin yazılı olarak ayrılmaları veya ölümleri halinde üye kulüpler bir yazı ile durumu federasyona bildirirler ve yerlerine genel kurul kararı olmadan delege ilavesi yapılamaz.
 4. Federasyonun yönetim ve denetim kurulu asıl üyeleri sadece görevde bulundukları süre içerisinde o dönem için genel kurul delegesidirler.
 5. Federasyon genel kurul delege listesini, bu maddedeki esaslar çerçevesinde, kulüplerin genel kurul sonuç bildirimleri ve genel kurul tutanaklarına göre hazırlar.  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile üst kuruluş olan TASKK’a genel kurul birinci toplantısından en az onbeş (15) gün öncesinden yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 
Madde 13-) Genel Kurul Toplantısına Çağrı:
 1. Genel kurulda temsil edilecek delegeler, genel kuruldan en az onbeş (15) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, günlük bir gazetede ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya federasyon web sayfasında yayınlanarak bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
 2. Genel kurullara ilişkin duyuru ve diğer bilgiler federasyon delegelerinin bağlı oldukları kulüplere gönderilir. Bu bilgi belge ve duyuruların delegelere duyurulması ilgili kulüplerin görevidir.
 3. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
 4. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az, altmış (60) günden çok olamaz.
 5. Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple ertelenirse, bu durum sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üye kulüplere ve delegelere duyurulur.
 6. İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur.
 7. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Madde 14-) Genel Kurul Toplantı Usulü ve Yeter Sayısı:
 1. Yönetim Kurulu, düzenlediği genel kurula katılma hakkı bulunan iki (2) takım delege listelerini (Hazirun Listesi) toplantı yerinde hazır bulundurur.
 
 
 
 
 1. Delegeler toplantıya fotoğraflı kimlik belgelerini göstererek ve isimlerini içeren delege listelerini imzalayarak katılırlar.
 2. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin en az yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 3. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 4. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı yönetim ve denetim kurulu asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.
 5. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa genel kurul toplantılarını, Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulundan bir üye açar.
 6. Genel Kurul toplantılarını yürütmek için delegeler arasından bir Divan Başkanı, bir Başkan vekili ve bir Yazmandan oluşan divan kurulu açık oyla seçilir. TASKK temsilcileri ile Federasyonun mevcut onur ve disiplin kurulu üyelerinin divan kuruluna seçilebilmesi için delege olma şartı aranmaz. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Divan Kurulu, genel kurulda kullanılan oyların sayımı ile tasnifini yapma ve genel kurul tutanağını imzalama görevini de yerine getirir.
 7. Genel Kurulda sadece gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak, olağan genel kurula katılan delegelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme ek yapılması zorunludur.  Olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme ek yapılamaz, sadece gündemdeki konular görüşülür.
 8. Genel kurul sonuç bildirimleri, genel kurul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TASKK’a bildirilir.  Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
 
Madde 15-) Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
 1. Karar yeter sayısı: Genel kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır.
 2. Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 3. Oy hakkından yoksunluk: Hiçbir delege, federasyon ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
 4. Kararın iptali: Kanun ve ilgili mevzuata veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına;
  1. Toplantıda hazır bulunan ve karara katılmayan her delege karar tarihinden başlayarak bir ay içinde,
  2. Toplantıda hazır bulunmayan her delege kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde,
  3. Her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde,
Mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
 1. Oy kullanma: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Ancak zorunlu kurullar gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilir. Federasyon kurullarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve isim listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Genel kurulda her delegenin (birden fazla üye kulüp delegeliği bulunan kişilerde dahil) bir oy hakkı vardır ve delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 2. Genel Kurul Tutanağı: Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve seçildiyse yeni yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
 
 
 
 
 
Madde 16-) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
 1. Federasyon kurulları ile TASKK delegelerini seçmek.
 2. Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak, Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak.
 4. Federasyon kurullarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.
 5. Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 6. Federasyon tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, Federasyonun mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda yönetim Kuruluna yetki vermek.
 7. Yönetim kurulunca federasyonun amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
 8. Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, huzur hakkı, yolluk ve tazminatlar ile Federasyonun faaliyetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.
 9. 7405 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ile gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.
 10. Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için yönetim kurulunu yetkilendirmek.
 11. Yönetim Kurulu tarafından kara verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddi ile üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin itirazlar hakkında son kararı vermek.
 12. Federasyon gelirleri için alınacak ücretleri belirleme konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
 13. Federasyonun, Konfederasyona üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunu yetkilendirmek.
 14. Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, federasyonun elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.
 15. Federasyonun feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.
 16. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.
 17. Vakıf kurmak veya kurulmuş bir vakfa üye olmak
 18. Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
Madde 17-) Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçilme şartları:
 1. Yönetim kurulu, Genel Kurulca doğrudan seçilen, bir Başkan ile  Ondört   ( 14 ) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir
 2. Genel Kurullarda, Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile üst kurul delegeleri, oy pusulasında birlikte yazılır. Onur ve Disiplin Kurulu üyeleri de aynı oy pusulalarında birlikte yazılabilir.
 3. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen ilk toplantısında; kendi aralarından bir Genel Sekreter, 1        ( Bir)Başkan Vekili , 4 ( Dört ) Başkan Yardımcısı, bir Mali Sekreter, bir Eğitim Sekreteri, bir Teşkilatlanma  Sekreteri, bir Sosyal İşler Sekreteri, bir  Halkla İlişkiler  sekreteri , Bir Basın Sözcüsü ,Bir Mali Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Sekreter Yardımcısı’nı seçer. Ayrıca yeteri kadar görevlendirme yapabilir.
 4. Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla, normal olarak iki (2) ayda bir, gerekli görüldüğünde Başkanın veya üç (3) üyenin başvurusu üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile eşitlik halinde başkanın kararı ile alınır.
 
 
 
 1. Mazeret bildirmeden aralıksız iki (2), ayrıca bir yıl içerisinde toplamda dört (4) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
 2. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sıralamaya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 3. Başkanın istifa etmesi ya da görevini yapamaz duruma gelmesi halinde Yönetim Kurulu, kendi arasından Başkan seçer.
 4. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle (yedek üyelerinde göreve çağrılmasına rağmen) üye tamsayısının yarısının altına düşerse kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından genel kurulu bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Çağrı yapılmazsa, delegelerden birinin istemi üzerine, sulh hukuk hâkimi, üç (3) delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 5. Başkanlığa aday olabilmek için genel kurul delegesi olması ve yapılacak mevcut genel kuruldan bir önceki olağan genel kurulda delege olması zorunludur. Federasyon Başkanlığına aday olanlar, genel kurul tarihinden 7 gün önce adaylık başvurularını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. (Posta ile yapılan başvurularda belirtilen sürede federasyon genel sekreterliğine ulaşmayan yazılar dikkate alınmayacaktır.)
 6. Yönetim Kuruluna seçilebilmek için genel kurul delegesi olmak, Spor paydaşları derneklerinin yönetim ve denetim kurullarında yer almamak zorunludur. Spor paydaşları derneklerinin yönetim ve denetim kurullarına sonradan seçilenler federasyon yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar.
 
Madde 18-) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 1. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 2. Federasyon tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde genel kuruldan yetki almak,
 3. Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,
 4. Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 5. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 6. Federasyon amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 7. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 8. Federasyonun bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek,
 9. Federasyonun bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantısının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını genel kurula sunmak ve olağan genel kurul toplantısının ilk çağrı gününden iki (2) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak,
 10. Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde genel kurula sunmak,
 11. Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 13. Federasyona üye kulüp alınması veya üyelikten çıkarılma ile üye kulüplere veya delegelere verilecek cezalar hususlarında karar vermek,
 14. Federasyonun işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
 15. Federasyonun tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak,
 
 
 
 
 1. Sponsorluk anlaşmaları yapmak,
 2. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
 
Madde 19-) FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAYLIK, BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Federasyon başkanlığına , daha önce Federasyonda iki dönem yönetim kurulu üyeliği veya arka arkaya iki dönem genel kurul deleğeliği yapmış olanlar aday olabilirler. Ayrıca federasyon başkanlığına aday olacak kişinin bu isteğini genel kurulun birinci toplantısından 15 gün önce yazılı olarak federasyona bildirmesi gerekir
        1 Yönetim kuruluna Başkanlık yapar ve Federasyonu birinci derecede temsil eder.
 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar,
 2. Genel kurul sonuç bildirimleri ile zamanında verilmesi gereken beyanname vb. evrakların mevzuat gereği gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilmesini sağlar.
 
 1. Federasyon adına çıkacak yayınların sahibidir.
 2. Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantıları düzenler.
 3. Yönetim Kurulu’nun da uygun bulması halinde başka yönetim kurulu üyelerine de yetkilerini devredebilir.
Madde 20-) Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
 1. Federasyon adına tüm yazışmaları yürütmek.
 2. Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak.
 3. Federasyonun arşivini oluşturup, dosyalarını düzenlemek.
 4. Federasyonun ulusal ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek.
 5. Üyelik başvurularını, üyelikten düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna sunmak.
 6. İdari konularda Genel kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar,
 
Madde 21-) Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri
 1. Federasyonun bütçesini hazırlamak,
 2. Bir önceki yılın kesin hesabını çıkartıp yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak,
 3. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 4. Federasyonun gelirlerini tahsil etmek,
 5. Yönetim kurulu tarafından uygun görülen ödemeleri yapmak,
 6. Gelir ve giderlere ilişkin arşiv oluşturmak,
 7. Federasyonun mali işlerle ilgili tüm yazışmaları yapmak ve kamu kurum ve kuruluşlara verilecek bilgi ve belgeleri tanzim ederek vermek.
 8. Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, 
 
Madde 22-) Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
 1. Denetim kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen  Beş   ( 5) asıl ve  5   (Beş ) yedek üyeden oluşur.
 2. Denetim kurulu, genel kuruldan sonraki ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer.
 3. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul listesi sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 4. Denetim Kuruluna seçilebilmek için kulüp delegesi olmak, Spor paydaşları derneklerinin yönetim ve denetim kurullarında yer almamak zorunludur. Spor paydaşları derneklerinin yönetim ve denetim kurullarına sonradan seçilenler federasyon yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar.
 
 
 
 
 
 
 1. Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu denetimlerin yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 2. Denetim kurulu federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını federasyon tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
 3. Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
Madde 23-) Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
 1. Disiplin kurulu genel kurulca seçilen  5 Asil  ( Beş )  5  ( Beş )  Yedek    üyeden oluşur.
 2. Genel Kuruldan sonraki ilk toplantıda kendi aralarında varsa hukukçu üyelerden bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Raportör seçerler.
 3. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun sevki üzerine hakkında kovuşturma yapılan üye kulüpler, federasyon kurullarının mensupları ve delegelerinden on (10) gün içerisinde savunma ister. Disiplin Kurulu savunma için verilen sürenin dolmasından sonra genel sekreter tarafından toplantıya çağrılır.
 4. Disiplin Kurulu isterse sözlü savunmada alabilir, kararını bir ay içerisinde yazılı olarak yönetim Kuruluna bildirir.
 5. Disiplin Kurulu üye kulüpler, federasyon organlarının mensupları ve delegeler hakkında duruma göre bu tüzüğün 24. Maddesindeki cezaları önerebilir.
 
Madde 24-) Cezalar:
Disiplin Kurulu; hakkında kovuşturma yapılan üye kulüpler, federasyon organlarının mensupları ve delegelerin savunmasını aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları önerir.
 1. Uyarı: Üye kulüp temsilcilerinin söz ve eylemlerinden dolayı uyarı cezası verebilir,
 2. Geçici Uzaklaştırma: Üye kulüp temsilcilerinin söz ve eylemlerinin ağır olması nedeniyle, üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesidir.
 3. Üyelikten Çıkarılma: Üye kulüp temsilcilerinin, federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmeleri veya federasyon organlarınca verilen kararlara uymamaları halinde, üyelikten çıkarılması için yönetim kuruluna tavsiye eder.
 4. Yönetim Kurulu, önerilen cezaları uygulayıp uygulamamakta, ya da değiştirerek onaylamakta yetkilidir.
      
Madde 25-) Cezalara İtiraz:
 1. Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde üye kulübün Federasyon genel kuruluna itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak genel kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul kararına karşı otuz (30) gün içinde üye kulübün veya delegenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır.
 2. Yönetim Kurulunun onayı ile üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz edilemez.
 3. Diğer kurulların kararlarına karşı, Federasyon içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
 
Madde 26-) Onur Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
 1. Onur kurulu genel kurulca veya yönetim kurulunca seçilen 10 (  On )  üyeden oluşur.
 2. Onur Kurulu üyesi seçilebilmek için delege olmak zorunlu değildir.
 
 
 
 
Madde 27-) Diğer Kurullar:
 1. Federasyon yönetim Kurulu kararıyla, Yürütme, Danışma, Bilim ve Sağlık, Hukuk, Eğitim, Mali, Sicil, Basın ve Halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka kurullar oluşturabilir. Bu kurullara zorunlu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 2. Oluşturulan bu kurulların, görev ve yetkileri yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
 
Madde 28-) Federasyonun idari yapısı ve idari yapıda yer alan personelin görev, yetki ve sorumlulukları:
 1. Federasyonun kurulları dışında kalan idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
Madde 29-) Federasyon Bütçesinin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması
 1. Yönetim Kurulu tarafından federasyonun her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Yönetim Kurulu, federasyonun faaliyet gösterdiği alanlarda gelen görev süresi içinde talep edilecek ödenek tutarını, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde göstererek, bütçe tekliflerini, gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar ve genel kurulun onayına sunar. Federasyonun bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.
 2. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir. Bütçedeki ödenekler, federasyonun tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır. Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır. Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.
 
Madde 30-) Federasyonun Gelirleri:
 1. Üye ve giriş aidatları
 2. Referans bedelleri
 3. Sporcu eğitimi, kurs toplantı ve benzeri ücretler
 4. Sponsorluk, yayın, reklam ve kira gelirleri
 5. Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri
 6. Bağış ve yardımlar
 7. Spor dışı faaliyetlere ait gelirler
 8. Finansman gelirleri
 9. Öz sermaye katkıları
 10. Diğer benzeri gelirler
           
Madde 31-) Federasyonun Giderleri:
 1. Satış ve malzeme giderleri
 2. Sporculara , Spor Kulüplerine , Spor Adamlarına  ve diğer personele yapılan ödemeler
 3. Faaliyetlere katılım ve müsabaka giderleri
 4. Kiralama ve finansal kiralama giderleri
 5. İdari giderler
 6. Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman giderleri
 7. Spor dışı faaliyetlere ait giderler
 8. Finansman giderleri ve kâr payı dağıtımları
 9. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan giderler
 10. Diğer benzeri giderler
 
 
 
 
 
 
 
Madde 32-) Hesap Dönemi, Tablo ve Raporlamalar:
 1. Federasyonun hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
 2. Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutarsa, gelir ve gider işlemlerini tasnif etmek amacıyla başta işletme hesabı defteri olmak üzere diğer defter ve kayıtları uyumlu şekilde tutar, yılsonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu düzenler.
 3. Federasyon Bilanço esasına göre defter tutarsa, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama tebliğ ve esaslarına göre defter ve kayıtları uyumlu şekilde tutar, yıl sonlarında (31 Aralık) itibarıyla Bilanço ve gelir/gider tablosu düzenler.
 4. Federasyonun finansal tablolarının hazırlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınır. 
 
Madde 33-) Federasyonun Borçlanma Usulleri   :
 1. Federasyon; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve/veya mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarını en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun, olumlu oyu ile devredebilir. Anılan devir oranı, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçemez.
 2. Federasyon bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise federasyonun genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz.
 3. Federasyonun önceki yıl bütçesindeki brüt geliri, giderinden fazla ise takip eden yıl bu maddedeki sınırlamaların üzerinde söz konusu brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilir.
 4. Ayrıca, federasyon ancak önceki yıl brüt gelirinin en fazla yüzde onuna kadar ve her halükârda vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir.
 5. Alınmış veya verilmiş mevcut borçların vadesinin mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki bir tarihe uzatılması da bu madde kapsamında borçlanma veya borç verme olarak değerlendirilir.
 
Madde 34-) Federasyon Tarafından Tutulacak Defterler:
 1. Federasyonun İşletme hesabı esasında tutulacak defterleri ve uyulacak esasları aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olanların bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye Kulüplerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Demirbaş Defteri: Federasyon demirbaş eşyası bu deftere alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır.
 6. Borç-Alacak Defteri: Borç ve alacakların doğduğunda ve sona erdiğinde kaydedildiği defterdir.
 
 
 
 
 
 1. Federasyon bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulundurduğu ve/veya kamu yararına çalışma statüsü kazandığı zaman bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.
 2. Ayrıca federasyon yıllık brüt geliri Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilecek rakamı aştığı takdirde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
 3. Bilanço hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olanların bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye Kulüplerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Yevmiye Defteri.
 5. Büyük Defter.
 6. Envanter Defteri.
 1. Federasyon, bu maddenin (4) d), e) ve f) fıkralarındaki bu ticari defterlerin tutulma usulü ile kayıt işlemleri 213 sayılı Kanun ve bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yürütür.
 2. Federasyon; bu maddenin (4) d), e) ve f) fıkralarındaki bu ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutabilir.
 3. Zorunlu olarak Bilanço esasına geçen Federasyon, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.
 
Madde 35-) Defterlerin tasdiki:
 1. Federasyon bu tüzükte geçen ticari defterlerini, 213 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tasdik ettirirler.
 2. Elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bu tüzükte yazılı diğer defterler ise kullanılmaya başlanmadan önce İl müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
 
Madde 36-) Kayıt usulü ve zamanı:
 1. Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değişiklikler yapılamaz.
 2. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
 3. Federasyona ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.
 4. İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak; işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on (10) günden fazla geciktirilemez. Federasyon defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş (45) günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
 
 
 
 
 
 
Madde 37-) Harcama Yetkilisi, Harcama Talimatı ve Sorumluluk ile Gerçekleştirme Görevlileri:
 1. Yönetim kurulunca yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyesi harcama yetkilisidir.
 2. Harcama yetkilisi yönetim kurulu yetkisine göre harcama talimatını yazılı veya sözlü olarak verebilir. Bu harcamayı bütçe olanaklarına göre yapmaktan sorumludur.
 3. Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir
 
Madde 38-) Gelir ve Giderde Usul:
 1. Federasyonun gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Federasyonun gelirlerinin bankalar aracılığı ile